MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
Vietnam Disaster Management Authority
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Tổng cục Phòng chống thiên tai
COASTAL PROTECTION FOR THE MEKONG DELTA (CPMD)
A Decision Support Tool
BẢO VỆ VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (CPMD)
Công cụ hỗ trợ ra quyết định
Tiếng Việt
English
CLICK ON MAPS AND ICONS
NHẤP CHUỘT VÀO BẢN ĐỒ
VÀ CÁC BIỂU TƯỢNG
COASTAL PROTECTION FOR THE MEKONG DELTA (CPMD)
A Decision Support Tool
BẢO VỆ VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (CPMD)
Công cụ hỗ trợ ra quyết định

1. Status-quo of the Mekong
Delta and its coast

1. Hiện trạng Đồng bằng sông
Cửu Long và vùng ven biển

2. What is the CPMD?

2. CPMD là gì?

3. Objective and main contents

3. Mục tiêu và các nội dung chính

4. Target users

4. Đối tượng phục vụ

5. Cost estimates

5. Chi phí ước tính

6. Acknowledgement

6. Lời cảm ơn

7. People speak about the CPMD

7. Một số nhận xét về sản phẩm này

8. Terms of Use

8. Điều khoản sử dụng

COASTAL PROTECTION FOR THE MEKONG DELTA (CPMD)
A Decision Support Tool
BẢO VỆ VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (CPMD)
Công cụ hỗ trợ ra quyết định

1. Status-quo of the Mekong Delta and its coast

1. Hiện trạng Đồng bằng sông Cửu Long và vùng ven biển

2. What is the Decision Support Tool for Coastal Protection for the Mekong Delta (CPMD)?

2. Công cụ bảo vệ vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long là gì?

3. Objective and main contents

3. Mục tiêu và các nội dung chính

4. Target users

4. Đối tượng phục vụ

5. Cost estimates

5. Chi phí ước tính

6. Acknowledgement

6. Lời cảm ơn

7. People speak about the CPMD

7. Một số nhận xét về sản phẩm này

8. Terms of use

8. Điều khoản sử dụng

Go to map

Mở bản đồ

>>
<<